Massage Keistad

Massage Keistad is een bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Amersfoort geregistreerd handelsmerk van Massage Keistad onder reg. nr. 31969526. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze website uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, microfilm, opnamen of op enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Massage Keistad behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen.